. .........สพป.เพชรบุรี เขต 2 ........ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อทองศุข รุ่น อุดมมงคล คลิ๊กอ่านรายละเอียด .... ...


ผู้อำนวยการ

นายสันติ รุ่งสมัย


รองผู้อำนวยกา
นายประชุม แรงกสิกรณ์นายนิวัติ กำไลแก้วนายสุรจิต สุขกันตะนายบุญรอด จงมุมนางชยกร อินทรสมบัตินายชุมพล วีระไพศาลนายบุญรอด พุทธารักษ์

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
โครงสร้างส่วนราชการ

โปรแกรมบริหารจัดการ
E-office สพป.พบ.2
AMSS++
E-filing

การขับเคลื่อนนโยบาย
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าประสงค
กลยุทธ์
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
จุดเน้น
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมองค์ก
อำนาจหน้าที่ สพป.

ท่าชะบ้านแก่งโมเดล

งานที่ภาคภูมิใจ

พื้นที่บริการ
อำเภอท่ายาง
อำเภอบ้านลาด
อำเภอชะอำ
อำเภอแก่งกระจาน

ข้อมูลโรงเรียน(10 มิถุนายน)
ข้อมูลครู นักเรียน โรงเรียน

สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
ประชากรวัยเรียนรายตำบล
ข้อมูลพื้นฐานรายโรงเรียน

คู่มือ / แบบฟอร์ม / เอกสาร
แบบฟอร์ม/เอกสารต่าง ๆ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประจำวันที่ผ่านมา
Tel. ผอ.ร.ร.
Tel. ร.ร.ในสังกัด
Tel. ภายใน สพป.พบ.2
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ทีมงานจัดการความรู้
กรรมการฯ ตัวชี้วัด
สังเคราะห์ฯ งาน ร.ร.
กองทุน พัฒนาครูฯ
สร้างอาคารฯ

คณะกรรมการ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการเขตฯ

บทเรียนออนไลน
บทเรียนออนไลน์ 2
ครูไทย สพป.พบ. เขต 2

เที่ยวเพชรบุรี
เที่ยวเพชรบุร

รวม Link ทั่วไป
เล่าเรื่องที่เมืองเพช
กรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาฯสภาการศึกษา
ข่าว สร.
สกสค.
ออมทรัพย์ครูเพชรบุร
ม.ราชภัฏเพชรบุร
มาตรฐาน กศ.ชาติ
ข่าว สมศ.
ระเบียบกฎหมาย
ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก
ความเคลื่อนไหว ICT

เพลงมาร์ช สพป.พบ.2
เนื้อเพลง
ฟังเพลง

ท่านเข้าเยี่ยมชมลำดับที่
 

: : ข่าวประชาสัมพันธ์
24 เมษายน 2557
-คำสั่งย้ายผู้บริหารโรงเรียนฯ จำนวน 3 ราย
-คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
คำสั่งที่ 41/2557 , คำสั่งที่ 48/2557
17 เมษายน 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (วิชาเอกสังคมศึกษา)
คลิ๊กอ่านรายละเอียด

อ่านข่าวเพิ่มเติม
 


: : ข่าววิทยฐานะ


: : ข่าวรับสมัครงาน
14 มีนาคม 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้
ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ
ในวันที่ 1 เมษายน 2557
เวลา 08.30-09.30 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 2
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
  อ่านข่าวเพิ่มเติม


: : ภาพกิจกรรม : สพป.เพชรบุรี เขต 2สภากาแฟ สพป.พบ.2 ครั้งที่ 27/2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข
อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)
สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดย นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.
สพป.เพชรบุรี เขต 2 กำหนดประชุมสภากาแฟ
ทุกวันอังคาร ครั้งที่ 27/2557 ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.พบ.2 และ
ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม เจ้าภาพจัดอาหารเช้า
และกาแฟโดยกลุ่มนโยบายและแผน
มีผู้เข้าประชุม จำนวน 15 คน
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(22/04/57)
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม รุ่นที่ 3
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่
21-25 เมษายน 2557 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโดย
นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(21/04/57)
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ
นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
ร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา โดยคณะครุศาสตร์
ม.ราชภัฏเพชรบุรี ผู้ประสานงานโครงการ
เพื่อกำหนดทิศทางจัดหาอัตรากำลังครู
สนับสนุนโรงเรียนในโครงการฯ
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(21/04/57)
เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับ นร.ป.4-5
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง) อ.บ้านลาด
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2557
จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา กล่าวรายงานโดย
นายนิวัติ กำไลแก้ว รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(17/04/57): : ภาพกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการฯ
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนวัดห้วยเสือ อ.บ้านลาด
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาและ
พัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ จัดโดย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สพฐ.
คณะวิทยากรนำโดย พระมหาวิชาญ สุปันโน
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(07/03/57)

 

: : นักเรียนคนเก่ง

 

:::รวม Link น่าสนใจรัฐมนตรี ศธ.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง


รัฐมนตรีช่วย ศธ.


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช


เลขาธิการ กพฐ.

นายอภิชาติ จีระวุฒิ


รองเลขาธิการ กพฐ.
กิจกรรม ASEAN

กิจกรรมTabtet

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการ ศธ. (MOC)

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)

ศูนย์ปฏิบัติการ จ.พบ. (POC)

ศูนย์ปฏิบัติการ สพป.พบ.2 (AOC)

ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)


คู่มือ กพร

ศูนย์จัดการความรู้ KM

Best สพป.เพชรบุรี เขต 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แผน / รายงานผลฯ

สุขสันต์วันเกิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Address : pbi2@obec.go.th