. .........สพป.เพชรบุรี เขต 2 ........ขอเชิญร่วมบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อทองศุข รุ่น อุดมมงคล คลิ๊กอ่านรายละเอียด .... ...


ผู้อำนวยการ

นายสันติ รุ่งสมัย


รองผู้อำนวยกา
นายประชุม แรงกสิกรณ์นายนิวัติ กำไลแก้วนายสุรจิต สุขกันตะนายบุญรอด จงมุมนางชยกร อินทรสมบัตินายชุมพล วีระไพศาลนายบุญรอด พุทธารักษ์

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม
โครงสร้างส่วนราชการ

โปรแกรมบริหารจัดการ
E-office สพป.พบ.2
AMSS++
E-filing

การขับเคลื่อนนโยบาย
วิสัยทัศน
พันธกิจ
เป้าประสงค
กลยุทธ์
ผลผลิต
ตัวชี้วัด
จุดเน้น
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมองค์ก
อำนาจหน้าที่ สพป.

ท่าชะบ้านแก่งโมเดล

งานที่ภาคภูมิใจ

พื้นที่บริการ
อำเภอท่ายาง
อำเภอบ้านลาด
อำเภอชะอำ
อำเภอแก่งกระจาน

ข้อมูลโรงเรียน(10 มิถุนายน)
ข้อมูลครู นักเรียน โรงเรียน

สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
ประชากรวัยเรียนรายตำบล
ข้อมูลพื้นฐานรายโรงเรียน

คู่มือ / แบบฟอร์ม / เอกสาร
แบบฟอร์ม/เอกสารต่าง ๆ

ข้อมูลสารสนเทศ
ข่าวประจำวันที่ผ่านมา
Tel. ผอ.ร.ร.
Tel. ร.ร.ในสังกัด
Tel. ภายใน สพป.พบ.2
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ทีมงานจัดการความรู้
กรรมการฯ ตัวชี้วัด
สังเคราะห์ฯ งาน ร.ร.
กองทุน พัฒนาครูฯ
สร้างอาคารฯ

คณะกรรมการ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
คณะกรรมการนิเทศฯ
คณะกรรมการเขตฯ

บทเรียนออนไลน
บทเรียนออนไลน์ 2
ครูไทย สพป.พบ. เขต 2

เที่ยวเพชรบุรี
เที่ยวเพชรบุร

รวม Link ทั่วไป
เล่าเรื่องที่เมืองเพช
กรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาฯสภาการศึกษา
ข่าว สร.
สกสค.
ออมทรัพย์ครูเพชรบุร
ม.ราชภัฏเพชรบุร
มาตรฐาน กศ.ชาติ
ข่าว สมศ.
ระเบียบกฎหมาย
ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก
ความเคลื่อนไหว ICT

เพลงมาร์ช สพป.พบ.2
เนื้อเพลง
ฟังเพลง

ท่านเข้าเยี่ยมชมลำดับที่
 

: : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ตามหนังสือคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ ศธ 5109.04105/46 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

อ่านรายละเอียด / เอกสารแนบ 1 / เอกสารแนบ 2
29 เมษายน 2557

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2557
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
/ ประกาศ 1 / ประกาศ 2 / แบบคำร้องฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม
 


: : ข่าววิทยฐานะ


: : ข่าวรับสมัครงาน
14 มีนาคม 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้
ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ
ในวันที่ 1 เมษายน 2557
เวลา 08.30-09.30 น.
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เพชรบุรี เขต 2
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
  อ่านข่าวเพิ่มเติม


: : ภาพกิจกรรม : สพป.เพชรบุรี เขต 2เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข
อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)
นายบุญรอด พุทธารักษ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2557 เพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ข่าว สายใจ(01/05/57)
สภากาแฟ สพป.พบ.2 ครั้งที่ 28 /2557
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข
อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)
สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดย นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.
เพชรบุรี เขต 2 กำหนดประชุมสภากาแฟ ทุกวันอังคาร
ครั้งที่ 28/2557 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
รอง ผอ.สพป.พบ.2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม
เจ้าภาพจัดอาหารเช้าและกาแฟโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีผู้เข้าประชุม จำนวน 12 คน
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(29/04/57)
สภากาแฟ สพป.พบ.2 ครั้งที่ 27/2557
วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข
อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)
สพป.เพชรบุรี เขต 2 โดย นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.
สพป.เพชรบุรี เขต 2 กำหนดประชุมสภากาแฟ
ทุกวันอังคาร ครั้งที่ 27/2557 ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.พบ.2 และ
ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม เจ้าภาพจัดอาหารเช้า
และกาแฟโดยกลุ่มนโยบายและแผน
มีผู้เข้าประชุม จำนวน 15 คน
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(22/04/57)
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม รุ่นที่ 3
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่
21-25 เมษายน 2557 จัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโดย
นายอุดม เทศนุ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
คลิ๊กชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(21/04/57): : ภาพกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดอบรมครูศูนย์เครือข่ายทุ่งขามฯ
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมโรงแรมนานารีสอร์ทแอนด์สปา
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
การอบรมครูศูนย์เครือข่ายทุ่งขาม
จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ชมภาพกิจกรรม
บันทึกภาพ:ภาพข่าว สายใจ(14/05/57)

 

: : นักเรียนคนเก่ง

 

:::รวม Link น่าสนใจรัฐมนตรี ศธ.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง


รัฐมนตรีช่วย ศธ.


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช


เลขาธิการ กพฐ.

นายอภิชาติ จีระวุฒิ


รองเลขาธิการ กพฐ.
กิจกรรม ASEAN

กิจกรรมTabtet

ศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการ ศธ. (MOC)

ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)

ศูนย์ปฏิบัติการ จ.พบ. (POC)

ศูนย์ปฏิบัติการ สพป.พบ.2 (AOC)

ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)


คู่มือ กพร

ศูนย์จัดการความรู้ KM

Best สพป.เพชรบุรี เขต 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แผน / รายงานผลฯ

สุขสันต์วันเกิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Address : pbi2@obec.go.th